نرم افزار  Midas GTS NX 2018 نرم افزاری بر اساس روش اجزای محدود جهت تحلیل عددی کلیه مسائل مرتبط با شاخه ژئوتکنیک است. این نرم افزار پیشرفته محصول کشور کره جنوبی بوده و میتواند در عین سادگی و بر اساس هندسه اتوکد، با حلگر قوی و پیشرفته خود کلیه مباحث مربوطه را حل نماید. این نرم افزار دارای انواع مدل رفتاری متناسب با هر مسئله بوده و از این نظر کمبودی احساس نخواهد شد. حسن این نرم افزار یادگیری سریعتر آن، معرفی ترکیبات بارگذاری، عدم نیاز به فیش نویسی، نزدیکی به نرم افزارهای سازه ای، پوشش دادن کلیه مسائل استاتیکی و تراوش و دینامیکی و داشتن محیط دو و سه بعدی مشترک در یک نرم افزار است. 

Introduction
GTS NX is a simulation program developed for the evaluation of soil-structure interaction based on the finite element method. GTS NX helps engineers to perform step-by-step analysis of excavation, banking, structure placement, loading and other factors that directly affect design and construction. The program supports various conditions (soil characteristics, water level etc.) and analytical methodologies to simulate real phenomena.
Settings for all types of field conditions can be simulated using non-linear analysis methods (such as linear/non-linear static analysis, linear/non-linear dynamic analysis, seepage and consolidation analysis, slope safety analysis) and various coupled analysis (such as seepage-stress, stress-slope, seepage-slope and nonlinear dynamic-slope coupled analysis).
The interface of GTS NX provides easy summoning of modeling and analysis tools, creating an intuitive working environment for general and novice designers. The 64-bit OS supported next-generation platform base and new graphic engine allows the best modeling performance for object calculation and element generation, while the 64-bit integrated solver considerably reduces the analysis time for large models.

رفتن به نوار ابزار